Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Občanské sdružení

 

Stanovy

S T A N O V Y
Občanského sdružení
SportNES Ostrava

____________________________________________________________

I.
Základní ustanovení

1. Název občanského sdružení: SportNES Ostrava

2. SportNES Ostrava, je dobrovolným sdružením neslyšících i slyšících fyzických a právnických osob provozující tělovýchovu, sport, turistiku, kulturu, vzdělávání a sociální potřeby neslyšících osob. Název je odvozen od sportu Sport NES zkratka neslyšících Ostrava místo působení.

3. Sídlem SportNES Ostrava je Alšovo náměstí 691/4, Ostrava – Poruba 708 00

II.
Poslání a cíle

1. Základním posláním SportNES Ostrava je :

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností,

d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v SportNES Ostrava k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

f) hájit zájmy členů SportNES Ostrava za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČSTV, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností,

h) zajišťovat kulturní a sociální potřeby a vzdělávání neslyšících osob.


III.
Orgány SportNES Ostrava

1. Orgány SportNES Ostrava jsou :

a) valná hromada,

b) výkonný výbor,

c) revizní komise.

2. Nejvyšším orgánem SportNES Ostrava je valná hromada složená ze všech členů SportNES Ostrava složená ze zástupců všech sdružených oddílů/klubů. Na valnou hromadu vysílá oddíl/klub delegáty podle zásady, že např. za každých 5 členů oddílu/klubu je vysílán 1 delegát. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3 členů SportNES Ostrava, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.

3. Valná hromada zejména :

a) rozhoduje o zániku SportNES Ostrava a v tomto případě současně i o majetkovém vypořádání,

b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SportNES Ostrava,

c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov SportNES Ostrava,

d) volí výkonný výbor a revizní komisi; funkční období volených členů výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté,

e) rozhoduje o ustavení nového oddílu (odboru),

f) rozhoduje o rozpuštění oddílu (odboru) nebo organizace v případě, že jejich činnost je v rozporu se zákonem č.83/1990 Sb.,o sdružování občanů,

g) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku SportNES Ostrava schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům (odborům),

h) stanoví hlavní směry činnosti SportNES Ostrava pro příští období,

i) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vztahy SportNES Ostrava.


4. Valná hromada je usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů.

Valnou hromadu svolává předseda SportNES Ostrava.

5. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje
plnění úkolů SportNES Ostrava v období mezi jednotlivými valnými hromadami.
Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž
valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.


6. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.


7. Výkonný výbor zejména :

a) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady,

b) organizuje a řídí činnost SportNES Ostrava,

c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací a fyzických osob,

d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku SportNES Ostrava,

e) spolupracuje se sportovními svazy,

f) zajišťuje operativní spolupráci s místními orgány obcí, s podniky, ostatními TJ,
jinými organizacemi a fyzickými osobami,

g) k zabezpečení činnosti SportNES Ostrava vytváří profesionální aparát v nezbytně
nutném rozsahu,

h) výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.


8. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru. Počet jejích členů a její
statut schvaluje valná hromada.IV.
Společné zásady členství

1. Členem SportNES Ostrava se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s posláním SportNES Ostrava. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

2. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.


3. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním
předpisemV.
Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů SportNES Ostrava jsou :

a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života, jak v rámci svého oddílu, tak v rámci SportNES Ostrava jako celku a to za podmínek Stanov SportNES Ostrava a v případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů, pokud byly v SportNES Ostrava závazně přijaty,

b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,

c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo prostřednictvím zástupce oddílu v orgánech SportNES Ostrava,

d) účastnit se jednání orgánů SportNES Ostrava, jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,

e) volit a být volen od 18 – ti let věku do všech volených orgánů SportNES Ostrava.

2. Základní povinnosti řádného člena jsou :

a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy SportNES Ostrava a základní etické a mravní normy sportovce,

b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů SportNES Ostrava,

c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží SportNES Ostrava k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,

d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností v SportNES Ostrava, pokud o tom příslušný orgán SportNES Ostrava podle stanov rozhodl,

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.


3. Řádné členství zaniká :

a) vystoupením člena,

b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,

c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,

d) úmrtím člena nebo dobrovolným rozpuštěním,sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění


VI.
Oddíly

1. Oddíl je základním článkem SportNES Ostrava, který nemá právní subjektivitu.

2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v SportNES Ostrava provozováno, podle věku členů apod.

3. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada.VII.
Majetek SportNES Ostrava a hospodaření

1. Zdrojem majetku SportNES Ostrava jsou zejména :

- příspěvky členů SportNES Ostrava,

- příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností SportNES Ostrava, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která SportNES Ostrava vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,

- příspěvky a dotace od sportovních svazů,

- státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob,

- majetek převedený do vlastnictví SportNES Ostrava členem SportNES Ostrava .2. Majetek SportNES Ostrava je ve vlastnictví SportNES Ostrava jako celku. O převodech
vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání
a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích
(nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis SportNES Ostrava.

4. Vlastní činnost SportNES Ostrava se řídí zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto
zásady rovněž upraví postup SportNES Ostrava při jejím případném vstupu do akciové
společnosti, společného podniku apod. Příjmy plynoucí z činnosti rozděluje valná
hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům SportNES Ostrava .VIII.
Jednání jménem SportNES Ostrava

1. Jménem SportNES Ostrava jedná předseda nebo sekretář samostatně. Dále může za
SportNES Ostrava jednat člen výkonného výboru na základě pověření předsedou.V Ostravě dne 1.7.2009

Tereza Wagnerová
Předseda SportNES Ostrava